วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง การศึกษาเพื่อพบข้อความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ
ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาโดยมี
ครูอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คำปรึกษา

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

1. โครงงานประเภทการทดลอง
2. โครงงานประเภทการสำรวจรวบรวมข้อมูล
3. โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์
4. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีและหลักการ

1. โครงงานประเภทการทดลอง
เป็นโครงงานที่มีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่จะมีผลต่อการทดลอง
ตัวอย่างโครงงานประเภทการทดลอง
(แต่ละโครงงานนักเรียนสามารถคลิกเข้าไปอ่านบทคัดย่อได้)

กระเจี๊ยบผง
Herbal Yogurt for the Better Life
Catechin In Green Tea ลดความอ้วน
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเปลือกไข่ชะลอการสุกของผลไม้
Wallpaper จากเศษวัสดุธรรมชาติช่วยลดความร้อนภายในบ้าน

2. โครงงานประเภทการสำรวจรวบรวมข้อมูล
เป็นโครงงานที่มีการสำรวจรวบรวมข้อมูล แล้วนำมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ นำเสนอใน แบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นลักษณะ หรือความสัมพันธ์ของเรื่องที่ศึกษาได้ชัดเจนขึ้น
ตัวอย่างโครงงานประเภทการสำรวจรวบรวมข้อมูล
(แต่ละโครงงานนักเรียนสามารถคลิกเข้าไปอ่านบทคัดย่อได้)

การศึกษาลักษณะพืชอาหารของแมลงแคง
การศึกษาพฤติกรรมระหว่างมดกับหนอนชอนเปลือกต้นลองกอง
ศึกษาความสว่างของแสงภายในห้องเรียนของโรงเรียนปัญญาวรคุณ
การสำรวจความหลากหลายของแมลงกลางคืนในท้องที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
การสำรวจหอยโข่งที่มีพยาธิแองจิโอสตรองไจรัส บริเวณแหล่งน้ำชุมชน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

3. โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์
เป็นโครงงานที่เกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ อาจคิดประดิษฐ์ของใหม่ หรือปรับปรุง ดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ตัวอย่างโครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์
(แต่ละโครงงานนักเรียนสามารถคลิกเข้าไปอ่านบทคัดย่อได้)

Digital Counter
เครื่องขจัดคราบน้ำมัน
เครื่องตรวจ(pH)ดินเพื่อปลูกผัก
เครื่องกำจัดฝุ่นละอองในโรงงานโม่หิน
กล่องดักจับแมลงวันไฮเทค (จากพฤติกรรมการบินของแมลงวัน)

4. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎี
เป็นโครงงานที่ได้เสนอทฤษฎี หลักการ หรือแนวความคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการ หรือคำอธิบายก็ได้ โดยผู้เสนอได้ตั้งกติกา หรือข้อตกลงนั้น หรืออาจใช้กติกาและข้อตกลงเดิมมาอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในแนวใหม่ อาจเสนอหลักการ แนวความคิด หรือจินตนาการที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน อาจเป็นการขัดแย้งหรือขยายทฤษฎีเดิม แต่จะต้องมีข้อมูลหรือทฤษฎีอื่นมาสนับสนุน
อ้างอิง

ตัวอย่างโครงงานประเภทการสร้างทฤษฎี
เนื่องจากโครงงานประเภทนี้ ผู้ทำโครงงานจะต้องมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี และต้องทำการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก จนมีความรู้อย่างกว้างขวาง และลึกซึ้งในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงยัง
ไม่เคยมีผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทนี้ส่งเข้าประกวดกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทยเลย
ตัวอย่างโครงงานต่อไปนี้จึงมิได้เป็นโครงงานที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นผู้ทำไว้

ทฤษฎีสัมพันธภาพ (E = mc2)
การอธิบายอวกาศแนวใหม่
กำเนิดของทวีปและมหาสมุทร
การกำเนิดของแผ่นดินไหวในประเทศไทย
การอธิบายเรื่องราวการดำรงชีวิตในอวกาศของมนุษย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น